Ook AOW-verhoging bij zware beroepen

Vorige week sprak staatssecretaris Klijnsma met de vaste commissie voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid over de AOW-leeftijd van werknemers met een zwaar beroep. Deze werknemers lijken steeds vaker niet in staat te zijn om in goede gezondheid het steeds verder liggende eindpunt van hun carrière te bereiken. De vraag die de staatssecretaris is gesteld, is of het mogelijk is voor werknemers met een zwaar beroep om op jongere leeftijd van de AOW te kunnen genieten. Klijnsma vindt van niet.

De staatssecretaris stelt dat zware beroepen niet te labelen zijn. Zowel de sociale partners als het kabinet is het niet gelukt om met een definitie of afbakening van het begrip zwaar beroep te komen. GroenLinks wil dat gebruik gaat worden gemaakt van het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd. In dat onderzoek wordt voorgesteld om de sectoren die zorgen voor gemiddeld twee maal meer WIA-instroom te rekenen tot sectoren met zware beroepen. Klijnsma stelt dat dit niet uitvoerbaar is. Binnen een sector zijn namelijk niet alle beroepen en werkzaamheden even zwaar. Zo zou de sector taxivervoer onder een ‘zware beroepenregeling’ moeten vallen, maar een werknemer van de telefooncentrale valt daar dan ook onder, aldus de staatssecretaris. Een ander probleem is dat voor werknemers dan bijgehouden moet worden welke beroepen zij tijdens hun werkzame leven hebben uitgeoefend.

Klijnsma ziet meer in het meer werk maken van duurzame inzetbaarheid. Daarbij zijn met name de sociale partners aan zet. Zij kunnen door loopbaanbeleid; de inrichting van de arbeid, het personeelsbeleid en algemene compenserende arbeidsvoorwaarden, de belasting van een zwaar beroep verminderen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor deeltijdpensioen, maar worden deze in de praktijk maar weinig benut.

AOW-partnertoeslag wat verandert er voor u?

Heeft u op dit moment een partner die nog geen AOW ontvangt? Dan kunt u een AOW-partnertoeslag krijgen als uw partner weinig of geen inkomen heeft. In 2015 gaat echter het nodige veranderen. Deze wijzigingen kunnen ook u raken. Wij zetten ze voor u op een rij.

1. Partnertoeslag vervalt in 2015

Vanaf 01 januari 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag, behalve wanneer u voldoet aan de volgende drie voorwaarden :

– U bent geboren voor 01 januari 1950;
– U was voor 01 januari 2015 gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend;
– U kreeg voor 01 januari 2015 een gedeeltelijke of volledige toeslag.

2. Partnertoeslag hogere inkomens wordt afgebouwd

Het kabinet wil de partnertoeslag voor AOW’ers met een hoger inkomen vanaf 01 januari 2015 in drie jaar afbouwen. Dit wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer.

Wat betekent dit voor u?
Is het inkomen van u en uw partner (zonder AOW) lager dan ?€ 3.560,– per maand? Dan verandert uw partnertoeslag niet.

Is het inkomen van u en uw partner (zonder AOW) tussen de ?€ 3.560,– en ?€ 4.210,– per maand? Dan wordt uw partnertoeslag tussen 2015 en 2018 elk jaar iets lager. In 2018 krijgt u nog steeds partnertoeslag, maar wel een lager bedrag.

Is het inkomen van u en uw partner (zonder AOW) hoger dan ?€ 4.210,– per maand? Dan gaat uw partnertoeslag vanaf 2015 elk jaar met 25% omlaag. In 2018 ontvangt u geen partnertoeslag meer.

3. Recht op partnertoeslag beperkt

Heeft u geen toeslag omdat het inkomen van uw partner te hoog is? Dan kunt u nu nog een toeslag krijgen als dit inkomen lager wordt of vervalt. Dit verandert op 01 januari 2015. Als het inkomen van uw partner vanaf die datum lager wordt of vervalt, krijgt u geen toeslag.

Ontvangt u na 01 januari 2015 een toeslag? En krijgt uw partner na die datum een te hoog inkomen, waardoor uw toeslag stopt? Dan krijgt u geen toeslag meer, ook niet als het inkomen van uw partner lager wordt of wegvalt. Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer.

ANW-pensioen

Altijd perfecte aansluiting op ingangsdatum AOW

Wij kunnen voor werkgevers een uniek tijdelijk partnerpensioen offreren. Deze nieuwe oplossing sluit altijd aan op de persoonlijke AOW-leeftijd van de partner: het ANW-pensioen!

Alle reden voor een collectieve voorziening

De overheid biedt bij overlijden slechts zeer beperkte inkomenszekerheid aan de achterblijvende partner. Vaak is er zelfs helemaal geen recht op een uitkering. Er is dus alle reden voor werkgevers om een collectieve voorziening te regelen voor de partners van hun medewerkers.

Belangrijke voordelen

Het nieuwe tijdelijke partnerpensioen biedt belangrijke voordelen.
– De partner ontvangt een uitkering tot zijn persoonlijke AOW-leeftijd, ook als die in de toekomst nog verder stijgt dan 67 jaar. Dit is uniek in de markt!
– Het is geschikt voor álle bedrijven: al vanaf één medewerker;
– Er zijn drie soorten regelingen: vrijwillig voor alle werknemers met partner, verplicht voor alle werknemers met partner en verplicht voor alle werknemers;
– Maatwerk dankzij de keuzemogelijkheden: wel of geen verlengde premievrije dekking bij uitdiensttreding van de deelnemer op of na de AOW-leeftijd (voor deelnemers met een jongere partner;
– Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren;
– Uitkeringen gelijkblijvend, 2% of 3% stijgend;
– Hoogte uitkering gekoppeld aan ANW-uitkering óf zelf te bepalen;
– Eigen bijdrage werknemers kan variëren van 0% tot 100%;

OFFERTES

Het ANW-pensioen is te sluiten vanaf 01 januari 2014. Maar u kunt vanaf nu al offertes aanvragen!

Wilt u meer weten?
Stuur een mail naar martien@vanvaalen-advies.nl of bel ons op 0493-440442. Ook kunt u onderstaand formulier invullen.