Overlijdensrisicoverzekering: Verzekeraars houden u in slaap!

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering, dan betaalt u waarschijnlijk duizenden euro’s teveel. Kiest u voor een andere verzekeraar bespaart u gemiddeld € 10.000,– aan totale premie. Dit levert u een besparing van gemiddeld € 50,– per maand op. Hogere besparingen komen ook voor.

Verzekeraars informeren u niet. De premie van overlijdensrisicoverzekeringen daalt al jaren. Verzekeraars concurreren op prijs om nieuwe verzekerden te krijgen en mede daardoor daalt de premie de laatste jaren voortdurend. Voert een verzekeraar een premieverlaging door, dan verwacht u als verzekerde dat u daar van meeprofiteert, helaas is dat niet zo. Verzekeraars informeren u, dit levert ze duizenden euro’s extra premie op.

Verzekerden laten dit gewoon gebeuren!

Dat u flink op de premie voor een overlijdensrisicoverzekering kunt besparen is al jaren bekend, toch komt u niet in actie om van mogelijke besparing gebruik te maken. Wel bent u in december druk met het kiezen van de goedkoopste zorgverzekering. Onbedoeld bespaart u op de dekking in plaats van de premie. Op de premie van de overlijdensrisicoverzekering valt gemakkelijker en meer te besparen.

De collectieve overlijdensrisicoverzekering

Collectieve overlijdensrisicoverzekering als alternatief voor het netto-nabestaandepensioen

Een flexibel alternatief voor het netto-nabestaandenpensioen dat een werkgever voor zijn werknemers afsluit. De Belastingdienst heeft deze overlijdensrisicoverzekering voor werknemers met een salaris boven de € 100.000,– goedgekeurd. De verzekering kent geen fiscale begrenzing. De verzekering valt in box 1 en de uitkering aan de nabestaanden in box 3.Voorwaarde is dat de werkgever de premies bruteert en verloont. Voor het fiscale jaar 2015 kunnen de premies voor deze overlijdensrisicoverzekering door de werkgever nog onder de werkkostenregeling geschaard worden.

De collectieve overlijdensrisicoverzekering is een alternatief voor het netto-nabestaandenpensioen voor werknemers met een salaris boven € 100.000,–. De werkgever kan deze verzekering voor de werknemers afsluiten.

De verzekering kent gen fiscale begrenzing en valt in box 1. De werkgever sluit de Collectieve overlijdensrisicoverzekering af en betaalt de premie. De verzekeraar keert bij overlijden van de werknemer rechtstreeks aan de nabestaanden uit zonder inhouding van loonheffing. De uitkering valt voor de nabestaanden in box 3. De Collectieve overlijdensrisicoverzekering is daardoor voor de werkgever gemakkelijk uit te voeren. De nabestaanden hebben volledige vrijheid wat zij met de uitkering gaan doen.

Heeft de werkgever bij overlijden van de werknemer over de verzekeringspremie geen loonheffingen ingehouden / afgedragen, is de uitkering wel belast. De verzekeraar is dan inhoudingsplichtig voor de loonheffing over de uitkering aan de nabestaanden.

Regel tijdig een overlijdensvoorziening

Momenteel is er veel te doen over het versoberen van pensioenregelingen. Voornamelijk gaat het over de lagere opbouw voor ouderdomspensioen. Waar nagenoeg niet over gesproken wordt, is de pensioenuitkering voor nabestaanden. Het nabestaandenpensioen verandert sneller en ongemerkt mee. De verandering geldt zowel voor de werknemer als DGA (directeur grootaandeelhouder).

Wat is er aan de hand? Partnerpensioen wordt hard geraakt

Ten gevolge van een versoberde pensioenregeling levert een lagere overlijdensuitkering op voor nabestaanden. Dit probleem is meestal te herstellen. Helaas is er voor dit probleem weinig interesse zodat herstel achterwege blijft of te laat wordt hersteld. De achterblijvende partner zit met onverwachte en ongewenste gevolgen. Dit probleem speelt zowel bij de eindloonregeling, middelloonregeling als beschikbare premieregeling.

Partnerpensioen op opbouwbasis of risicobasis

Partnerpensioen wordt toegezegd op opbouwbasis of risicobasis. Op risicobasis is het overlijden van de werknemer of DGA verzekerd zolang premie betaald wordt. Partnerpensioen op opbouwbasis vormt een spaarpot, zonder premiebetaling volgt er na overlijden van werknemer of DGA toch een uitkering. Bij partnerpensioen op risicobasis is er sprake van een verslechtering van de pensioenregeling, ook voor verstreken jaren.

Verhoging pensioen richtleeftijd

Een oplossing voor het verbeteren van het partnerpensioen is het verhogen van de pensioen richtleeftijd. Dit levert meestal meer ouderdomspensioen als partnerpensioen op.

Verbeter je partnerpensioen

Hoe is je partnerpensioen momenteel verzekerd? Gaat het om een levenslange uitkering of een uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de partner? Is er sprake van indexatie? Heb je de mogelijkheid naast het partnerpensioen ook een ANW-hiaatverzekering af te sluiten?

Regel een overlijdensvoorziening in de privésfeer

Het is ook belangrijk dat de werknemer en DGA hun privésituatie onder de loep nemen. Kan de nabestaande de woonlasten nog betalen? Veroorzaakt een overlijden een financieel probleem, kan een overlijdensverzekering een prima oplossing zijn. Regel dit tijdig!