Echtscheiding : ex partners krijgen regie over pensioen

Bij echtscheiding wordt ook het opgebouwde pensioen tussen echtelieden verdeeld. In meer dan 9 van de 10 echtscheidingen kiezen partners voor de standaardverdeling. Op grond van nieuwe inzichten is het kabinet van plan om deze verdeling aan te passen.

Ex-partners hebben op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwd is. Het ouderdomspensioen wordt standaard via verevening verdeeld. De vereveningsplichtige moet een deel van zijn of haar ouderdomspensioen op de pensioendatum uitkeren aan de vereveningsgerechtigde. De pensioenuitvoerder verzorgt ook de uitbetaling aan de vereveningsgerechtigde, de ex-partners moeten wel binnen 2 jaar na de scheidingsdatum een verzoek tot verevening doorgeven. De vereveningsgerechtigde moet zelf de uitbetaling met de ex-partner regelen, indien de verevening niet of te laat wordt doorgegeven. Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, kan het ouderdomspensioen op twee manieren verdeeld worden na een scheiding: verevenen (verdeling vanaf moment pensioen ingaat) of conversie (op moment van scheiding pensioen verdelen zodat beide ex-partners ieder een eigen aanspraak krijgt).

Verevening

Onder Wvps is de vereveningsgerechtigde, bij verevening van pensioen, afhankelijk van de keuzes die zijn of haar ex-partner maakt. Als er sprake van een groot leeftijdsverschil is kan de impact van de keuzes van de vereveningsplichtige groter worden door stijging van de AOW-leeftijd. Overlijdt de vereveningsgerechtigde eerder dan de vereveningsplichtige, komt het vereveningsdeel terug bij de vereveningsplichtige.

Conversie

De vereveningsgerechtigde krijgt bij conversie een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen en kan zelfstandig keuzes maken. De ex-partners zijn niet meer afhankelijk van elkaar. Bij conversie gaat het geconverteerde deel van het pensioen bij overlijden van de vereveningsgerechtigde niet terug naar de vereveningsplichtige, het bijzonder partnerpensioen wordt opgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. In deze situatie ontvangt de ex-partner geen bijzonder partnerpensioen, wat tot een tijdelijke inkomensterugval kan leiden. Stel ook de alimentatiebijdrage vervalt. In deze situatie houdt de ex-partner een eigen pensioenaanspraak over, bij verevening wat dat niet het geval. De geconverteerde pensioenaanspraken zien beide ex-partners op het uniform pensioenoverzicht en mijnpensioenoverzicht.nl.
De werking van het Wvps kent een aantal knelpunten. De voordelen van conversie in vergelijking tot verevening geven de doorslag om te kiezen voor conversie als standaardmethode. Beide ex-partners krijgen regie over het eigen pensioen en zijn na scheiding niet meer levenslang afhankelijk van elkaar. Dit is een belangrijke vooruitgang.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken