Recent pensioenakkoord geeft noodzaak voor ANW-verzekeringen

Het tijdelijk partnerpensioen wordt steeds belangrijker. Afschaffing van de halfwezenuitkering per 01 juli 2013 en de inperking van pensioen per 01 januari 2014 zijn hiervoor de oorzaken. Belangrijk voor werkgevers een oplossing te vinden om bij overlijden van een werknemer inkomensterugval van de partner op te vangen.

Halfwezenuitkering afgeschaft

De wettelijke basis voor een ANW-uitkering is per 01 juli 2013 verder ingeperkt. De halfwezenuitkering is voor nabestaanden met een kind onder de 18 vervallen. Deze uitkering 20% van het minimumloon was niet afhankelijk van het inkomen van de partner. Voor een nabestaande partner (met een kind onder de 18)is op die datum de wettelijke ANW-uitkering verhoogd van 70% naar 90% van het minimum-loon, de totale uitkering is wel inkomensafhankelijk geworden. De extra daling van het inkomen van een nabestaande met een kind onder de 18 jaar kan hierdoor oplopen tot ongeveer € 275,– per maand.

Partner- en wezenpensioen

Inperking van de pensioenopbouw heeft niet alleen gevolgen voor de opbouw van het ouderdomspensioen, maar ook voor de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Doordat het partnerpensioenpercentage 70% bedraagt van het ouderdomspensioen, versobert het partnerpensioen ook. Als we uitgaan van de meest optimale pensioenregeling , komt dit neer op een afname van 17% per dienstjaar. Hetzelfde geldt overigens voor het wezenpensioen : de opbouwpercentages worden in hetzelfde tempo verlaagd.

Tijd voor actie

Het tijdelijk partnerpensioen biedt u een goede mogelijkheid om forse inkomensachteruitgang te voorkomen. Redenen voor u als werkgever genoeg om inkomenszekerheid te garanderen voor de gezinnen van werknemers.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken