Uitfasering pensioen Eigen Beheer

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een unieke positie in de pensioenwereld, hij/zij mag pensioen opbouwen in de eigen BV. Hieraan komt op 1 april 2017 een einde, ‘pensioen in eigen beheer’ voor DGA’s wordt dan afgeschaft. Wat zijn de gevolgen voor de DGA en wat is uw rol?

Wet uitfasering pensioen eigen beheer

Ongetwijfeld hebt u al veel gelezen over de gevolgen van de ‘Wet Uitfasering pensioen eigen beheer’. Voor de volledigheid kort een samenvatting.

Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is met ingang van 1 april aanstaande niet langer mogelijk. Ook moet een keuze gemaakt worden over de pensioenaanspraak die al is opgebouwd in eigen beheer. Welke keuzemogelijkheden heeft de DGA?

  • Afkopen
  • Omzetten naar een oudedagsverplichting (ODV)
  • Behoud van het eigen beheer op basis van een premievrij pensioen.

Afkopen pensioenrechten

De DGA mag zijn opgebouwde pensioenrechten in eigen beheer afkopen. De afkoop vindt plaats op basis van de fiscale waarde. Om afkoop extra te stimuleren wordt een belastingvoordeel gegeven. Koop je af in 2017 dan blijft 34,5% van de reserve buiten de heffing, in 2018 is de korting nog 25% en in 2019 nog 19,5%. Deze korting wordt berekend over de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. De waardeaangroei vanaf 1 januari 2016 wordt volledig belast.

Omzetten in oudedagsverplichting

De DGA kan ook kiezen om de eigen beheer reserve om te zetten in een zogenoemde oudedagsverplichting. De hoogte van deze verplichting is de fiscale waarde van de pensioenreserve. Jaarlijks rent je de verplichting op tegen de marktrente. Omzetten kan tot uiterlijk 31 december 2019.

Voordelen:

  • het geld blijft in de onderneming beschikbaar voor de bedrijfsvoering
  • uitkeren van dividend is makkelijker, het is namelijk duidelijk hoe hoog de reserve is en actuariële berekeningen zijn niet langer nodig.

Op de pensioendatum moet de DGA de verplichting omzetten in een lijfrente die ten minste 20 jaar uitkeert. De DGA kan er ook voor kiezen om de reserve naar een verzekeraar of bancaire instelling over te dragen. In dit geval gelden de “normale” lijfrentevoorwaarden.

Behoud van het eigen beheer op basis van een premievrij pensioen

De derde mogelijkheid is dat de DGA het opgebouwde pensioen als pensioenreserve in eigen beheer aanhoudt. Dan blijven de pensioenrechten van de DGA ,en zijn of haar partner, premievrij in de BV behouden en vindt geen nieuwe opbouw meer plaats. Verder blijft alles ongewijzigd, ook de dividendklem blijft van toepassing.

Vraag Van Vaalen om advies

De DGA heeft veel keuzemogelijkheden en een standaardadvies is niet te geven. Wat de beste optie is, is afhankelijk van onder meer de wensen en persoonlijke situatie van de DGA. Maar ook de (ex-) partner speelt bij de besluitvorming een grote rol.

Voor afkoop en omzetting van de eigen beheer reserve in de oudedagsverplichting moet de partner uitdrukkelijk toestemming verlenen. Hij of zij moet voor het verlies aan pensioenaanspraken door de DGA, en niet door de BV, worden gecompenseerd. De positie van de (ex-)partner wordt tenslotte verslechterd. Het beoogde nabestaandenpensioen wordt verlaagd of zelfs beëindigd en bij omzetting is er geen sprake meer van pensioenverevening bij scheiding. De afkoop of omzetting moet ook aan de belastingdienst gemeld worden. Uit deze melding moet de goedkeuring van de (ex-)partner ook blijken.

Een goed en onafhankelijk advies aan de (ex-)partner is dan ook erg belangrijk. Het slechts zetten van een handtekening zal niet leiden tot de conclusie dat de (ex-)partner zich bewust is van de gevolgen van het afstempelen van de pensioenaanspraak.

Pensioenopbouw in de toekomst

Tenslotte moet over de toekomst gedacht worden. Want laten we niet vergeten dat de DGA in de toekomst ook een inkomen nodig heeft! De mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen wordt dan wel afgeschaft, maar de behoefte aan pensioen blijft natuurlijk bestaan. En de opbouw van een pensioeninkomen kan in de toekomst wél bij een verzekeraar ondergebracht worden.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken