Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

Zoals aangekondigd in zijn brief van 1 juli 2016 heeft de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag het Wetsvoorstel inzake uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) bij de Tweede Kamer ingediend. De staatssecretaris wil het Wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking laten treden. In het wetsvoorstel met betrekking tot het PEB staan de volgende varianten:

a) Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om nog fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer. Dus is het ook niet langer mogelijk om nog te doteren aan pensioenaanspraken die al in eigen beheer zijn opgebouwd;

b) De DGA krijgt drie jaar de tijd om zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen. Dit betekent het volgende:
• De pensioenaanspraak wordt fiscaal geruisloos (zonder loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting) afgestempeld naar het niveau van de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van vennootschapsbelasting (fiscale waarde van de pensioenverplichting);
• Die fiscale waarde van de pensioenverplichting vóór de afstempeling vormt het uitgangspunt (de grondslag) voor de vaststelling van de grondslag van de loonbelasting die verschuldigd is ter zake van de afkoop, met dien verstande dat op deze grondslag een korting wordt verleend;
• Er is geen revisierente verschuldigd.

c) De DGA voor wie een afkoop geen reële optie is, kan op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak omzetten in een aanspraak uit een zogenoemde oudedagsverplichting.

Voor de onder b) en c) genoemde varianten is instemming van de (ex-)partner vereist. Indien variant a) van toepassing is of de (ex-) partner geeft geen toestemming voor variant b) of c) dan blijft, voor de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde aanspraken, de huidige regelgeving in de
vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting voor de DGA gelden. Het opbouwen van nieuwe aanspraken is in eigen beheer echter niet meer mogelijk, dus er is ook geen dotatie meer mogelijk als er tot 1 januari 2017 al pensioenaanspraken zijn opgebouwd. Indexering van tot 1 januari 2017 opgebouwde
aanspraken vindt nog wel plaats, als dat is toegezegd. De pensioenvoorziening in eigen beheer moet in dat geval nog steeds actuarieel worden berekend. De DGA kan over nieuwe dienstjaren na 1 januari 2017 wel een oudedagsvoorziening opbouwen bij een professionele aanbieder, net zoals een werknemer die geen DGA is dat ook kan.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken