Verzeker het nabestaandenpensioen zelf

Door alle veranderingen en verschillen in pensioenregelingen hebben de meeste werknemers geen inzicht hoe hun nabestaandenpensioen geregeld is.

Bij onverhoopt overlijden van de partner hebben veel Nederlanders een financieel probleem. Overlijdt de partner vóór de pensioendatum, is de inkomensterugval voor de nabestaanden vaak enorm. Door versobering van de ANW, heeft momenteel ongeveer 75% van de weduwen en weduwnaars jonger dan 65 jaar geen recht op een ANW-uitkering van de overheid. De meeste pensioenregelingen verzekeren dit ANW-hiaat niet. Steeds meer werkgevers verzekeren het nabestaandenpensioen op risicobasis. Dit betekent dat nabestaanden alleen een nabestaanden pensioenuitkering ontvangen als de partner nog bij deze werkgever in dienst is. Verander je van werkgever of je start als zelfstandige ontstaat er een enorm tekort aan nabestaandenpensioen.

Het is niet meer van deze tijd om de verantwoordelijkheid voor een goed nabestaandenpensioen bij de overheid of bij een pensioenuitvoerder neer te leggen, werknemers werken niet meer in hele werkzame leven bij dezelfde werkgever en echtscheiding komt vaak voor. Daardoor is het belangrijk om zelf maatregelen te treffen om inkomensverlies ten gevolge van overlijden van een partner op te vangen. Hoe? Regel een nabestaandenverzekering!

Wij attenderen onze relaties op de financiële gevolgen na overlijden. Zodra de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, adviseren wij of en welke voorziening getroffen moet worden.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken